Dette vil påvirke eiendomsselskapers tilgang på kapital

11.01.2023
Innsikt


Dette vil påvirke eiendomsselskapers tilgang på kapital


januar 11, 2023EU-taksonomien kan by på ubehagelige overraskelser for eiendomsselskaper som ikke er forberedt, skriver bærekraftsdirektør Jonas Haugan i Varig.

Aldri før har fokuset på bærekraft vært større. For eiendomsbransjen betyr det en rekke ting. Som bærekraftig drift, reduserte klimagassutslipp, sirkulær økonomi, ESG-rapportering og effektiv utnyttelse av byggets areal.

For å være i stand til å sammenligne ett byggs bærekraftprestasjoner med et annet, trengs lang erfaring og god kontroll på hva som skal legges til grunn for vurderingen. Bærekraftarbeid er komplekst, og det gjør det vanskeligere for bankene å sette riktige betingelser og krav til utstedelse av grønn finansiering.

Hva er grønn finansiering?

Grønn finansiering er, kort forklart, lån og obligasjoner som har til mål å finansiere virksomheters klimavennlige aktiviteter. For eiendomsbransjen innebærer det blant annet at man kan få tilgang til lån med bedre vilkår om man oppfyller bankenes krav til «grønne» bygg og prosjekter. Dermed gjør bankene det mer lønnsomt for eiendomsselskaper som velger å satse på bærekraft.

Aktiviteter som kvalifiseres som grønne, må per i dag – i henhold til EU-taksonomien – være tilknyttet to av de seks miljømålene som omhandler klimaendringer og klimatilpasning. Enda strengere blir kravene når de øvrige fire miljømålene i taksonomien publiseres.

Strenge krav til grønne lån

Med EUs nye handlingsplan er det ikke lenger tvil om at bankene må påse at omsetningen til eiendomsaktører klassifiseres som grønn. Dette handler i stor grad om å redusere den finansielle risikoen ved å øke satsingen på bærekraftige aktiviteter. Aktiviteter som vil føre til at eiendomsverdier øker. Eller som et minimumskrav; opprettholdes over tid.

Undersøkelser viser at det lønner seg å satse på bærekraft. Bare fra 2018 til 2019 økte investeringer i grønne lån og bærekraftsobligasjoner med 30 prosent. Interessen for bærekraft er stor, og økende. For å gjøre det enklere for kundene, har bankene som et første steg valgt å se til EU-taksonomiens krav. Blant annet er energimerke B satt som minimumskrav ved utstedelse av grønne lån.

Men hva med de eldre byggene?

80 prosent av byggene som skal brukes i 2050 er allerede bygd, og en stor andel har allerede flere tiår på baken. Oppført i en tid da energieffektivitet var et fremmedord og bærekraft kun var for de spesielt interesserte.

Andelen bygg i dag med energikarakter B eller høyere er derfor relativt lav. Å endre energikarakter er i tillegg et krevende og kostbart arbeid. Særlig for eldre bygg som er oppført i henhold til tidligere TEK-krav.

Men, selv om nyere bygg som regel presterer bedre opp mot bankenes krav til grønn finansiering, er det oftest mer bærekraftig å rehabilitere eldre bygg fremfor å bygge nytt.

Flere krav til eiendomsselskaper

Ifølge DNB-sjef Kjerstin Braathen, vil de neste årene preges av klimarisiko i bankenes kredittprosesser. DNB har allerede kommet med de første minimumskravene for grønne lån til næringseiendommer for nye og eksisterende bygg. Blant annet sertifiseringer og energiforbedringskrav.

At eiendomsbransjen i stadig større grad blir drevet av grønn finans er en spennende utvikling. Det gir eiendomsselskapene økonomisk incentiv for å utbedre bærekraften i eiendommene.

Det skal være mer lønnsomt å jobbe med bærekraft, også for aktører som sitter på eldre bygg. Alle eiendomsselskaper må ha forutsetningene til å være med å dra lasset om vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Varig har utviklet en helhetlig plattform for eiendomsbransjen som gjør det enkelt å komme i gang og jobbe strategisk med bærekraft. Programvaren viser byggenes totale miljøavtrykk, og gir innsikten selskapet trenger til å ta konkrete grep for å møte stadig strengere krav til bærekraftrapportering og -finansiering.

Utforsk softwaren vår